Světelné aktivace

Božský potenciál duše * Síla Tvůrce * Posvátná esence ženy * Posvátná esence muže * 
Život v hojnosti * Nová Země


Chcete aktivovat božský potenciál své duše a používat plně své dary i z jemnohmotných úrovní?

Být propojeni přímo se Zdrojem i Novou Zemí ve vnitřní rovnováze a harmonii?

Probudit vaši božskou podstatu a aktivovat vnitřní Zdroj?

Vstoupit plně do své tvořivé síly a manifestovat své záměry?

Být skutečnou ženou a mužem ve své jedinečné posvátné esenci?

Žít život v hojnosti a blahobytu jako vaší přirozenosti?

Být propojeni přímo se Zdrojem a Novou Zemí ukotvení ve vnitřní rovnováze a harmonii?


Světelná aktivace je dynamickou vysokofrekvenční aktivací v propojení s energií čirého Zdroje, portálů světla a světelných kódů. V této aktivaci je plně podporován Zdrojem záměr aktivace v souladu s cestou vaší duše v jejím přirozeném rytmu. Touto energetickou aktivací se vám otevírá nová úroveň bytí k projevení se jako světelné bytosti zde v lidském těle ve hmotě a nové kvalitě. 

Světlem zdroje je posílen záměr a manifestace daného typu aktivace. Vy jste hybnou silou vesmíru. Zdroj je váš spolutvůrce a podporovatel. Aktivně podporuje kroky, kterým vás intuice, vaše vyšší Já, vede právě ve spojení se Zdrojem. Aktivací se dá do pohybu manifestace záměru. Uvolní balast, který realizaci brání, povede vás ke změnám, spolupráci s ostatními, přivede k vám ty správné lidi a povede vás k aktivním krokům pro plnou realizaci záměru ve hmotě.  Podstatné je být této manifestaci otevřeni a v důvěře konat to, k čemu vás duše vede. I když vám to někdy nebude dávat smysl, ale vnitřně cítíte, že je to správně. Neznamená to však, že budete pasivními sledovateli, a čekat, že se vše stane samo. Spolutvořte se Zdrojem. Aktivace jsou procesy postupného zhmotňování, které však mohou být někdy velmi rychlé :). 

Tyto aktivace vám také mohou nepochybně manifestovat zázraky, pokud jste jim otevřeni :).  V tom je kouzlo spolupráce se Zdrojem. 

Při aktivacích spolupracuji s vašimi průvodci, Zdrojem, světelnými bytostmi čirého Zdroje, bohy a bohyněmi. Zejména egyptskými a keltskými. Také avalonskými, atlantskými, lemurskými kněžkami, velekněžkami a ostatními, kteří vaše aktivace chtějí podpořit s čistým záměrem.


Nabídka světelných aktivací


Božský potenciál duše

Aktivace nejvyššího potenciálu z úrovně božské podstaty, tedy z nejvyšších sfér vědomí vaší duše v propojení se Zdrojem a ukotvení zde na Zemi. Při aktivaci je vám aktivováno božství ve vás, vaše božská podstata, která je vaší přirozeností. 

Aktivace otevírá cestu poslání, vyšší čakry a také světelné kořeny pro ukotvení vyšších úrovní vašeho vědomí, rovnováhu a harmonii. Tedy nejde jen aktivaci vyšších sfér, ale i ukotvení v těle a spojení se Zemí. Je aktivována také vaše vnitřní kotva, což je posílení sebevědomí, sebelásky, sebedůvěry a sebehodnoty. Ukotvení v sobě, ve svém středu. 


Síla Tvůrce

Aktivace tvůrčí síly pro manifestaci záměrů ve všech aspektech života. Uvolňuje bloky a programy role oběti, bezmoci, neschopnosti mít život ve svých rukou. Plně kotví do stability a rovnováhy pro vědomé tvoření svého Nebe na Zemi, života jaký si přejete žít. 

Otevírá také portál vaší tvořivosti, kreativity a projevu sebe sama zde na Zemi pro manifestaci vaší duše. Podporuje vaši sebedůvěru a vaši schopnost tvořit si realitu dle sebe.


Posvátná esence ženy

Aktivace posvátné esence vědomé ženy v její ryzí podobě bez pokřivených starých struktur. Opravdová moudrá žena, ve své síle i jemnosti, s otevřeným srdcem koná své poslání zde na Zemi. Zaujímá plně svou roli ženy, stává se láskou s otevřeným srdcem. Je spojena se svou duší i tělem, ukotvená ve své ženské podstatě. Se schopností plně cítit, projevit své emoce, vášeň a kultivovat svou sexuální sílu v čisté energii. Naslouchá vnitřní moudrosti těla i duše a koná v souladu se svou duší. 

Tato aktivace je propojena s magdalénsko - kristovským vědomím v úrovni božské podstaty a spojení se Zdrojem. Pro plné projevení se ve hmotě a poslání je aktivní posvátná esence velmi podstatnou částí. Uvolňuje bloky, léčí zranění z minulosti, kotví do všech těl včetně fyzického, vede k celistvosti ženství, podporuje sebedůvěru, sebelásku, sebevědomí a sebehodnotu. Uvolňuje pokřivené vnímání ženství z kolektivního vědomí a kotví do rovnováhy. Také harmonizuje vztahy s ostatními ženami i muži. Aktivuje ryzí matrici posvátné ženy v božském principu jednoty. 

Tak žena může plně projevit své dary, být ve své síle, mít zdravý vztah k sobě tím i partnerské vztahy, zdravou sexualitu, cítit sebe a vášeň života, ctí se, vyživuje a pečuje o sebe, respektuje svou cykličnost a potřeby. Ví kdo je a nemá strach se projevit ve své přirozenosti. Je dospělá a přijímá zodpovědnost za svůj život a konání.

Při této aktivaci se mnou spolupracují také bohové a bohyně, které vás chtějí podpořit. Zejména egyptské a keltské bohyně, např. Isis, Hathor, Sekhmet, Mat, Freya, Brigit atd., avalonské, keltské, atlantské, lemurské kněžky, velekněžky a ostatní, kteří vaše aktivace chtějí podpořit s čistým záměrem. 


Posvátná esence muže

Aktivace posvátné esence vědomého muže v jeho ryzí podobě bez pokřivených starých struktur. Opravdový muž ve své síle, s otevřeným srdcem koná své poslání zde na Zemi. Je spojen se svou duší i tělem, ukotvený ve své mužské podstatě. Má svou vizi, směr a aktivní sílu mužství. Zaujímá plně svou roli muže. Stává se bojovníkem srdce s otevřeným srdcem se schopností plně cítit, postavit se do své síly, projevit své emoce a kultivovat svou sexuální sílu v čisté energii. 

Tato aktivace je propojena s magdalénsko - kristovským vědomím v úrovni božské podstaty a spojení se Zdrojem. Pro plné projevení se ve hmotě a poslání je aktivní posvátná esence velmi podstatnou částí. Uvolňuje bloky, léčí zranění z minulosti, kotví do všech těl včetně fyzického, vede k celistvosti mužství, podporuje sebedůvěru, sebelásku, sebevědomí a sebehodnotu. Uvolňuje pokřivené vnímání mužství z kolektivního vědomí a kotví do rovnováhy. Také harmonizuje vztahy s ostatními muži i ženami. Aktivuje ryzí matrici posvátného muže v božském principu jednoty.

Tak muž může plně projevit své dary, být ve své síle, mít zdravý vztah k sobě, tím i partnerské vztahy, zdravou sexualitu, cítit sebe a vášeň života, ctí se, vyživuje a pečuje o sebe, respektuje se a vnímá své potřeby. Ví kdo je a nemá strach se projevit ve své přirozenosti. Je dospělý a přijímá zodpovědnost za svůj život a konání.

Při této aktivaci se mnou spolupracují také bohové a bohyně, kteří vás chtějí podpořit. Zejména egyptští a keltští bohové, např. Osiris, Hor, Anubis, Odin, atd.. Podporou jsou také avalonské, keltské, atlantské, lemurské kněžky, velekněžky, veleknězi a ostatní, kteří vaše aktivace chtějí podpořit s čistým záměrem.


Život v hojnosti


Aktivace božského proudu hojnosti ve vás jako vaší přirozenosti. Hojnost je vaše božské právo a přirozenost. Ve vesmíru neexistuje nedostatek, ale je dostatek pro všechny a všechno. 
Tento aktivační přenos ve vás probouzí a otevírá přirozený tok hojnosti, vědomí si své hodnoty a darů. Vy jste zdrojem své hojnosti, kterou můžete skrze konání manifestovat. Zdroj je váš spolutvůrce a tím vám velmi pomůže hojnost rozproudit. Aktivace manifestuje také nové příležitosti a možnosti, skrze které si můžete do života přivést více hojnosti včetně financí, realizovat se, spolupracovat s ostatními, tvořit, najít další zdroje hojnosti atd. Otevírá portály pro zázraky, kdy k vám hojnost proudí v lehkosti a může vám přijít i z nečekaných zdrojů.
 
Pomáhá zvědomit si hojnost, kterou v životě máte, vděčnost, radost z malých i velkých věcí, prožitků a možností, které jste dříve neviděli a přitom je i v nich velká hodnota. Uvidět i ty věci, které si penězi nekoupíte, avšak, když si přepočítáte jejich hodnotu je nevyčíslitelná. Jako je zdraví, přátelé, dary přírody, krása, léčení, pomoc, láska, rodina, kmen duše atd. To vám pomůže uvědomit si hojnost ve vašem životě, ukotvit se v ní a tak si více hojnosti do života pozvat. Žít život v hojnosti jako svou přirozenost. Dovolte si žít život dle svých představ a plnit si své sny.  


Nová Země


Aktivace vaší nové reality v paradigma Nové Země, kde nevládne strach, ale vládne láska. Láska k sobě, láska ke všemu co je, s bdělostí a zdravě nastavenými hranicemi. Čiré spojení srdcí se Zdrojem a krystalickou mřížkou Nové Země. Realita, kde je vše možné, je zde lehkost bytí, manifestace funguje snadno, rovnováha, harmonie, hojnost, zdraví, podpora, svoboda, nezávislost, zdravé vztahy atd. Neznamená, že se odstěhujete na jinou planetu :). Můžete tvořit realitu s vyšší frekvencí, být tvůrcem vašeho časoprostoru, řídit si svůj čas a i to jak vypadá vaše realita bez nízkých vibrací strachu, manipulací atd. . 

Tato aktivace otevírá vaši cestu srdce, novou realitu a ukotvení v novém paradigma. Uvolňuje struktury starého paradigma, osvobozuje od balastu a matrixových temných struktur, včetně implantátů a různých nastavení, které nemají božský původ. To neznamená, že vše bude na obláčku. Situace budete zvládat s mnohem větší lehkostí a nadhledem. Být si více vědomi svého života, kroků, co opravdu chcete a co ne, co jste vy, vaše pravé já. Budete již mít kotvu v nové realitě, paradigmatu Nové Země.

V úrovni mysli se přesunete z vědomí 3D (plazí mozek) do úrovně 5D (Neocortex). Budete tvořit realitu s vyšší frekvencí na základě lásky, citu srdce ve spolupráci s egem-myslí, kdy srdce vede. V 5D vnímáte jinak. Máte jasnější mysl, lépe rozpoznáte situace a dění, jednání lidí, cítíte více do hloubky srdce, zbystří se vaše smysly, snadněji můžete manifestovat a také jste napojení na kvantové pole. Můžete vnímat mnohem intenzivněji přírodu, okolí a samozřejmě i sebe. Vidíte situace z nadhledu a postupně jednáte z vědomí jednoty, kdy nerozdělujete na dobré a špatné, bílé nebo černé, tedy nevnímáte už duálně, ale vnímáte vše z bodu neutrality v ryzosti světla Zdroje.


Tato aktivace je skvělá i pro ty z vás, kteří se cítíte být v meziprostoru realit a nevíte jak se do nové reality ukotvit. Nejde vám vystoupit z role oběti, přemostit se, cítíte se neukotvení, nestabilní, nefunguje vám v životě manifestace atd.    


Jak světelná aktivace probíhá

Během aktivace pracuji s energií Zdroje, světelnými portály, kódy světla a magdalénsko-kristovskou energií za podpory světelných průvodců.  Při aktivačním přenosu a vizualizaci jste vedeni do vnitřní harmonie a rovnováhy. Proud energie ze Zdroje a Matky Nové Země pročistí celé vaše bytí, posílí vaše energetické pole, posílí váš energetický kanál a uvede do dokonalé harmonie. Cca 10 minut ladění energií Zdroje je jak hodina na terapii. Vyladění je potřebné pro příjem vyšších frekvencí a nové nastavení. Nejvíce se podpoří oblast vaší srdeční čakry, která je klíčem k otevření duchovního srdce a aktivace záměru. Při aktivaci vedu jednotlivé kroky dle záměru aktivace pro vaši manifestaci. přichází i vhledy přímo ze Zdroje, přenastavení, může být sděleno také poselství k danému záměru. Vše je individuální dle klienta a záměru jeho duše.

Pracuji jasně, rychle a efektivně. Jdu k jádru věci, žádné zbytečné okliky a složité kroky, ale jasný směr v jednoduchosti. Jako multipotenciálka mám přehled a zkušenosti v mnoha oblastech. A samozřejmě také mnoho letitých zkušeností z práce sama na sobě v mém osobním i spirituálním rozvoji.

Používám unikátní techniky, které jsou efektivní a účinné v hloubce příčin i ve výšce vědomí duše a těla. I tam, kde klasické metody nestačí nebo je práce s nimi na dlouhou dobu. Proč dělat věci složitě, když jdou jednoduše. S dračí energií a podporou Zdroje i Nové Země to jde hravě :)). 

Osobní a spirituální rozvoj nemusí být dřina a utrpení. Ale hravost, lehkost a láska v hloubce i výšce vědomí duše.


Informace k objednávce služby

Aktivace je možná formou osobního setkání nebo online. Tento aktivační proces se děje jak při osobním setkání, tak při online komunikaci. 

Je možné si objednat i více aktivací najednou s rozestupem termínů aktivací minimálně 1 týden. 


Doba aktivace: 30 min

Cena: online: 2500 Kč/ 104 €, osobně v Praze: 3000 Kč/ 125 €

V ceně je čas aktivace 30 minut. Součástí ceny nejsou dodatečné vhledy po aktivaci. Na konzultaci je možné se objednat, popř. se i domluvit na dlouhodobější spolupráci, sérii konzultací nebo balíčku služeb s konkrétním záměrem a cílem.


Objednávky prosím přes formulář na této stránce.

Objednávkou závazně souhlasíte také s obchodními podmínkami.

Při online konzultaci platba předem na bankovní účet minimálně 24h před termínem sezení. Při osobním setkání platba hotově po konzultaci.

Termín aktivačního sezení lze stornovat nejpozději do 2 dnů před domluveným termínem, storno poplatek 1000 Kč. Při pozdějším zrušení je klient povinen službu uhradit v plné výši. Platí pro online i osobní setkání. 


Reference


Lenka Veneera Pilčíková

"Miriam jsem oslovila v období, kdy si mě přitáhlo téma Jméno duše a rozvoj osobního potenciálu a poslání. Děkuji především za její vstřícný a trpělivý přístup, který mi během konzultací a aktivačních sezení dopřála a tak mi pomohla se nasměrovat více k sama sobě, "pročistit mysl" a někdy jen potvrdit to, co člověk v sobě podvědomě cítil. Služby Miriam doporučuji především i proto, že mají v sobě hezky propojenou stránku obchodu se spiritualitou, což mě v mém podnikání velmi pomáhá. Jsem za její dary velmi vděčna, jelikož podporují mou hvězdnou cestu." 


Jana Nakiria Šimková

"Miriam mi změnila život, vystřelila mě do vesmíru. Je božská a svou energií si mě přitáhla. Má silné naladění a přesné vhledy. Dosud jsem využila několik jejich služeb. Při propojování se jménem duše jsem se začala spojovat s jeho esencí a najednou se děly divy. Cítila jsem, jak mě to jméno probouzí a dotýká se mé duše. Využila jsem i služby aktivační konzultace se záměrem na poslání duše se světelnou aktivací, Posvátné ženství a další. A tady mi pomalu dochází slova, protože to byla taková jízda, že to slovy nejspíš ani popsat nejde. V mém životě mě služby od Miriam doslova galakticky posunuly. "


Jana Simerii

"Milá Miriam, chtěla bych ti ještě jednou poděkovat za včerejší milé setkání při konzultaci s aktivací a dodání odvahy do nového života. Po tvé aktivaci se mi spalo nádherně. Dnes jsem začala točit meditace, tak nějak to tam samo přišlo. Děkuji moc, mám větší inspiraci, spoustu nápadů a začínám je realizovat. Cítím se plně jako tvůrkyně a moc mě to těší a baví. Děkuji Ti moc, s láskou a světlem Jana Simerii." 


Chci si závazně objednat světelnou aktivaci