Osobní světelné aktivace

Božský potenciál duše * Síla tvůrce * Posvátná žena *  Posvátný muž * Posvátné partnerství * Nová Země * Dračí síla * Osobní aktivace na míru


Chcete se spojit přímo ze Zdrojem, aktivovat a probudit váš božský potenciál duše, používat plně dary a talenty i z jemnohmotných úrovní?

Vstoupit plně do tvořivé síly a manifestovat záměry v lehkosti?

Být skutečnou ženou a mužem ve své jedinečné posvátné esenci, zdraví a síle?

Mít zdravé posvátné partnerství, ve kterém je úcta, respekt, rovnováha a vše co od vztahu chcete a potřebujete, nebo ve vztahu jste a chcete se posunout společně na další úroveň vztahu?

Být tvůrci Nové Země, žít novou kvalitu života ve spojení se Zdrojem a Novou Zemí, ukotvení ve vnitřní rovnováze a harmonii?

Mít aktivní vaší dračí sílu a být spojení s vaším osobním dračím průvodcem?


Světelná aktivace je vysokofrekvenční aktivací v propojení s energií čirého Zdroje, portálů světla a světelných kódů, ve které je plně podporován Zdrojem záměr aktivace v souladu s cestou duše v jejím přirozeném rytmu. Touto energetickou aktivací se vám otevírá nová úroveň bytí k projevení se jako světelné bytosti zde v lidském těle ve hmotě a nové kvalitě. 


Tyto aktivace jsou vedeny v českém jazyce. Upřesňuji proto, že používám také světelný jazyk a aktivace tvořím také ve světelném jazyce.

Světlem zdroje a vědomím kosmické lásky je posílen záměr a manifestace daného typu aktivace. Vy jste hybnou silou vesmíru. Zdroj je váš spolutvůrce a podporovatel, když mu to dovolíte. Aktivně podporuje kroky, kterým vás intuice, vaše vyšší Já, vede právě ve spojení se Zdrojem. Aktivací se dá do pohybu manifestace záměru. Uvolní se balast, který realizaci brání, povede vás ke změnám a aktivním krokům pro plnou realizaci záměru ve hmotě. Vše v jemnosti, lásce a lehkosti. Není již třeba dramat a utrpení. 

Podstatné je být této manifestaci otevřeni a v důvěře konat to, k čemu vás duše vede. I když vám to někdy nebude dávat smysl, ale vnitřně cítíte, že je to správně. Neznamená to však, že budete pasivními sledovateli, a čekat, že se vše stane samo. Spolutvořte se Zdrojem. Aktivace jsou procesy postupného zhmotňování záměru, které však mohou být někdy velmi rychlé :). 

Součástí aktivace je také harmonizace energetického systému a akášické přepisy, které jsou důležité a potřebné pro manifestaci záměru. 

Tyto aktivace vám také mohou manifestovat zázraky, pokud jste jim otevřeni a jste ochotni spolupracovat :).  V tom je kouzlo spolupráce se Zdrojem. 

Při aktivacích spolupracuji s vašimi průvodci, akášickými mistry, Zdrojem a světelnými bytostmi. Nabídka světelných aktivací


*

Božský potenciál duše

Aktivace nejvyššího potenciálu z úrovně božské podstaty, cesty poslání, projevení darů, talentů a schopností


Aktivace nejvyššího potenciálu z úrovně božské podstaty, tedy z nejvyšších sfér vědomí vaší duše v propojení se Zdrojem a ukotvení zde na Zemi. Při aktivaci je vám aktivováno božství ve vás, božská podstata a jiskra, která je vaší přirozeností. 

V aktivaci jsou za pomocí světla Zdroje uvolněny a rozpuštěny staré programy a nastavení z akášických záznamů, vlákna temných struktur a spojení s nimi, jiné bloky a programy, které brání v projevení vašeho potenciálu a cesty poslání. 

Aktivace otevírá cestu vašeho poslání, dary, talenty, vyšší čakr, úrovně vědomí a také aktivuje světelné kořeny pro ukotvení vyšších úrovní vašeho vědomí, rovnováhu a harmonii zde na Zemi. Tedy nejde jen o aktivaci vyšších sfér, ale i ukotvení v těle a spojení se Zemí. Je aktivována také vnitřní kotva pro ukotvení božství v srdci, stabilitu a rovnováhu. Ukotvení v sobě, ve vašem středu. *

Síla Tvůrce

Aktivace tvůrčí síly pro tvoření vlastní reality a manifestaci záměrů 

Aktivace tvůrčí síly pro tvoření vlastní reality a manifestaci záměrů ve všech aspektech života. Uvolňuje bloky a programy role oběti, bezmoci, neschopnosti mít život ve svých rukou. 

Otevírá také portál vaší tvořivosti, kreativity a projevu sebe sama zde na Zemi pro manifestaci vaší duše. Podporuje sebedůvěru a schopnost tvořit si realitu dle sebe.

Ukotvuje vás do zodpovědnosti za váš život a tím i moc tvořit váš život. Navrací vám zpět vaši životní sílu a roli tvůrce. Plně kotví do stability a rovnováhy pro vědomé tvoření svého Nebe na Zemi, života jaký si přejete žít. 


*

Posvátná žena

Aktivace posvátné esence vědomé ženy nové doby

Aktivace posvátné esence vědomé ženy nové doby v její ryzí podobě bez pokřivených starých struktur. Opravdová moudrá žena, ve své síle i jemnosti, s otevřeným srdcem koná své poslání zde na Zemi. Zaujímá plně svou roli ženy, stává se láskou s otevřeným srdcem. Je spojena se svou duší i tělem, ukotvená v ženské podstatě. Se schopností plně cítit, projevit své emoce, vášeň a kultivovat sexuální sílu v čisté energii bez manipulací. 

Naslouchá intuici, vnitřní moudrosti těla i duše a koná v souladu se svou duší. Má zdravě nastavené hranice. Je plně propojená se Zdrojem, Novou Zemí i energií Bohyně. S tou byla vždy spojena, je to jako návrat k sobě.

V aktivaci vás provedu spojením s božským ženským principem, lůnem světa (Země) a s Božskou i Hvězdnou matkou pro narovnání mateřského principu a posílení vašeho lůna.  

Tento aktivační přenos aktivuje ryzí matrici posvátné ženy Nové Země v božském principu jednoty. 

Pro plné projevení se ve hmotě a poslání je aktivní posvátná esence velmi podstatnou částí. Uvolňuje bloky, léčí zranění z minulosti, kotví do všech těl včetně fyzického, vede k celistvosti ženství, podporuje sebedůvěru, sebelásku, sebevědomí a sebehodnotu. Uvolňuje pokřivené vnímání ženství z kolektivního vědomí a kotví do přirozené harmonie a rovnováhy. Také harmonizuje vztahy s ostatními ženami i muži. 

Posvátná žena tak může plně projevit své dary, být ve své síle, mít zdravý vztah k sobě tím i partnerské vztahy, zdravou sexualitu, cítit sebe a vášeň života, ctí se, vyživuje a pečuje o sebe, respektuje svou cykličnost a potřeby. Ví kdo je, nemá strach se projevit v  přirozenosti a otevřít srdce. Je dospělá a přijímá zodpovědnost za svůj život a konání.


*

Posvátný muž

Aktivace posvátné esence vědomého muže nové doby

Aktivace posvátné esence vědomého muže nové doby v jeho ryzí podobě bez pokřivených starých struktur.  Opravdový muž ve své síle, s otevřeným srdcem koná své poslání zde na Zemi. Je spojen se svou duší i tělem, ukotvený v mužské podstatě. Má vizi, směr a aktivní sílu mužství. Zaujímá plně roli muže zde na Zemi. 

Stává se bojovníkem srdce s otevřeným srdcem se schopností plně cítit, postavit se do své síly, projevit emoce a kultivovat sexuální sílu v čisté energii. Sílu používá k seberezvoji, spolupráci, zdravým vztahům a tvoření života dle své vize a božského záměru duše.

Naslouchá intuici, vnitřní moudrosti těla i duše a koná v souladu se svou duší. Má zdravě nastavené hranice. Je plně propojen se Zdrojem a Novou Zemí. V aktivaci vás také provedu spojením s božským mužským principem jednoty, Zemskou, Božskou i Hvězdnou matkou pro narovnání mateřského principu (nejčastější zranění mužů) a posílení vaší sexuality.

Tento aktivační přenos aktivuje ryzí matrici posvátného muže Nové Země božském principu jednoty Zdroje

Pro plné projevení se ve hmotě a poslání je aktivní posvátná esence velmi podstatnou částí. Uvolňuje bloky, léčí zranění z minulosti, kotví do všech těl včetně fyzického, vede k celistvosti mužství, podporuje sebedůvěru, sebelásku, sebevědomí a sebehodnotu. Uvolňuje pokřivené vnímání mužství z kolektivního vědomí a kotví do přirozené harmonie a rovnováhy. Také harmonizuje vztahy s ostatními muži i ženami. 

Posvátný muž tak může plně projevit své dary, být ve své síle, mít zdravý vztah k sobě, tím i partnerské vztahy, zdravou sexualitu, cítit sebe a vášeň života, ctí se, vyživuje a pečuje o sebe, respektuje se a vnímá své potřeby. Ví kdo je, nemá strach se projevit v přirozenosti a otevřít své srdce lásce. Je dospělý a přijímá zodpovědnost za svůj život a konání.


*

Posvátné partnerství

Aktivace posvátného partnerství v rovnováze a harmonii - pro jednotlivce i páry 

Aktivace, ve které vám je otevřena cesta zdravého partnerství v rovnováze, harmonii, svobodě a lásce v posvátném božském principu jednoty Zdroje. 

Pokud vztah nemáte a chcete nový vztah, aktivace otevírá cestu pro nové partnerství. Pokud vztah máte, můžete se otevřít s partnerem další úrovni partnerství a pozvednout ho. 

Aktivace světlem Zdroje uvolňuje a rozpouští vazby starých vztahů, včetně toxických vláken, sexuálních a jiných pout a pokřivených nastavení. Skrze akášické přepisy a přenastavení, které přichází na míru pro klienta/klienty jsou toxická nastavení zrušena včetně všech otisků, aby se vám již tyto otisky nepromítaly do vaší přítomnosti a budoucnosti. Aktivace otevírá cestu posvátného partnerství, ve kterém jste každý z partnerů celistvý, sami za sebe a přitom svobodně spolu. Cesta posvátného partnerství je vztah nové doby, ve kterém již není třeba manipulací a dalších pokřivení. Skrze společné hodnoty, úctu, rovnováhu, harmonii, respekt a lásku tvoříte a budujete společný vztah na zdravých základech.  

Tuto aktivaci je možné provést pro jednotlivce. Po domluvě i pro páry (cena aktivace pro pár 6500 Kč za oba), pokud aktivací chcete projít společně. 

Před aktivací posvátné partnerství doporučuji projít aktivací posvátné ženy (jste žena), aktivací posvátného muže (jste muž), pro narovnání a aktivaci vlastní posvátné esence, kdy jste tak pro posvátné partnerství i skvěle připraveni. Není to však podmínkou, záleží na vás jak to cítíte. 


*

Nová Země

Aktivace vaší nové reality v paradigma Nové Země

Aktivace vaší nové reality v paradigma Nové Země, kde nevládne strach, ale vládne láska. Láska k sobě, láska ke všemu co je, s bdělostí a zdravě nastavenými hranicemi. Čiré spojení srdcí se Zdrojem a krystalickou diamantovou mřížkou Nové Země. Realita, kde je vše možné, je zde lehkost bytí, manifestace funguje snadno, rovnováha, harmonie, hojnost-bohatství, zdraví, podpora, svoboda, nezávislost, zdravé vztahy atd.

Neznamená, že se odstěhujete na jinou planetu :). Můžete tvořit realitu s vyšší frekvencí, být tvůrcem vašeho časoprostoru, řídit si čas a i to jak vypadá vaše realita bez nízkých vibrací strachu, manipulací atd. . 

Tato aktivace otevírá cestu srdce, novou realitu a ukotvení v novém paradigma. Uvolňuje struktury starého paradigma, osvobozuje od balastu a matrixových temných struktur, včetně implantátů a různých nastavení, které nemají božský původ. To neznamená, že vše bude na obláčku. Situace budete zvládat s mnohem větší lehkostí a nadhledem. Být si více vědomi svého života, kroků, co opravdu chcete, co je vaše pravé já. Budete již mít kotvu v nové realitě, paradigmatu Nové Země.

V úrovni mysli se přesunete z vědomí 3D (plazí mozek) do úrovně 5D (Neocortex). Budete tvořit realitu s vyšší frekvencí na základě lásky, citu srdce ve spolupráci s egem-myslí, kdy srdce vede. V 5D vnímáte jinak. Máte jasnější mysl, lépe rozpoznáte situace a dění, vidíte pravdu, jednání lidí, cítíte více do hloubky srdce, zbystří se vaše smysly, snadněji můžete manifestovat a také jste napojení na kvantové pole. 

Můžete vnímat mnohem intenzivněji přírodu, vibrace, okolí a samozřejmě i sebe. Vidíte situace z nadhledu a postupně jednáte z vědomí jednoty, kdy nerozdělujete na dobré a špatné, bílé nebo černé, tedy nevnímáte už duálně, ale vnímáte vše z bodu neutrality a jednoty v ryzosti světla Zdroje. 

Tato aktivace je skvělá i pro ty z vás, kteří se cítíte být v meziprostoru realit a nevíte jak se do nové reality ukotvit. Nejde vám vystoupit z role oběti, přemostit se, cítíte se neukotvení, nestabilní, nefunguje vám v životě manifestace atd.  


*

Dračí síla

Aktivace dračí síly a spojení s vaším osobním dračím průvodcem


Dračí síla je prapůvodní zdrojovou silou, jenž je ukotvena ve vaší DNA. Jde o životní božskou sílu kundalini, která má vyšší frekvenci, než hadí síla. Je jemná i silná zároveň, nese esenci božské síly, moudrosti, lásky a darů Zdroje.


Skrze světlo Zdroje a akášická přenastavení tato aktivace harmonizuje hadí sílu, narovnává ji do přirozenosti. Uvolňuje a rozpouští veškerá pokřivení této síly, nerovnováhu, toxická nastavení a disharmonii. Aktivuje vaši dračí sílu a propojuje vás s vaším dračím průvodcem. Je vám sděleno i jméno vašeho dračího strážce, abyste s ním mohli lépe komunikovat a propojovat se. 

Drak může být propojen i s určitým elementem. Tento strážce je zároveň esencí vaší dračí síly. Nese sílu, světlo, dary, které jsou přirozenou součástí v DNA. Pomáhá na cestě projevení vaší jedinečné esence. Drak je vaším věrným přítelem a podporou, který vás vede na cestě do plné dračí síly v lehkosti a lásce. Toto spojení vám otevírá také možnost propojení s dalšími draky, kteří vás mohou podpořit na cestě života. Otevírá vyšší frekvence a světlo duše. 

V dávných dobách bylo několik mužů a žen dračími jezdci a jezdkyněmi. Lidmi, kteří uměli používat svou sílu i tu dračí a mohli létat na dracích. Tato esence se nyní probouzí, abyste byli ve vaší síle a mohli tak projevit i jedinečný potenciál a dary z vyšších sfér. Dračí průvodci jsou již živoucí esencí Nové Země a také jejími strážci.


*

Osobní aktivace na míru

Lze pro vás provést i osobní aktivaci na míru dle vašeho záměru. Záměr prosím uveďte do textu objednávky.Jak světelná aktivace probíhá

Během aktivace pracuji s energií Zdroje, světelnými portály, kódy světla a magdalénsko-kristovskou energií Nové Země za podpory světelných průvodců.  Při aktivačním přenosu začínáme s energetickou harmonizací, abyste byli ve vnitřní harmonii a rovnováze. Proud energie ze Zdroje a Matky Nové Země pročistí celé bytí, posílí energetické pole a energetický kanál a uvede do dokonalé harmonie. Cca 10 minut ladění energií Zdroje a Země je jak hodina na terapii.

Vyladění je potřebné pro příjem vyšších frekvencí a nové nastavení. Nejvíce se podpoří oblast srdeční čakry, která je klíčem k otevření duchovního srdce a aktivace záměru. Při aktivaci vedu jednotlivé kroky dle božského vedení a záměru aktivace. Přichází i vhledy přímo ze Zdroje, akášické přepisy, může být sděleno také poselství k danému záměru. Vše je individuální dle klienta a záměru duše.


Pracuji jasně, rychle a efektivně. Jdu k jádru věci, žádné zbytečné okliky a složité kroky, ale jasný směr v jednoduchosti. Jako multipotenciálka mám přehled a zkušenosti v mnoha oblastech. A také mnoho letitých zkušeností z práce sama na sobě v mém osobnostním i spirituálním rozvoji.

Používám unikátní techniky, které jsou efektivní a účinné v hloubce příčin i ve výšce vědomí duše a těl. I tam, kde klasické metody nestačí nebo je práce s nimi na dlouhou dobu. Proč dělat věci složitě, když jdou jednoduše. S dračí energií a podporou Zdroje i Nové Země to jde hravě :)). 

Osobní a spirituální rozvoj nemusí být dřina a utrpení. Ale hravost, lehkost a láska v hloubce i výšce vědomí duše.


Informace k objednávce služby

Aktivace je možná formou osobního setkání nebo online. 

Je možné si objednat i více aktivací najednou s rozestupem termínů aktivací minimálně 1 týden. 


Celková doba aktivace s krátkou konzultací: max cca 1 h

Cena: aktivace z nabídky - 3500 Kč/ 153 €

            aktivace na míru     - 4000 Kč/ 174 €

(při platbě ze státu mimo EU kvůli vysokým poplatkům + 150 Kč/7 €)

 

V ceně je čas aktivace cca 30 - 40 min + krátká konzultace (max. 1h času). 

Součástí ceny nejsou dodatečné vhledy po aktivaci. Na konzultaci je možné se objednat, popř. se i domluvit na dlouhodobější spolupráci, sérii konzultací nebo balíčku služeb s konkrétním záměrem a cílem.


Objednávky prosím přes formulář na této stránce.

Objednávkou závazně souhlasíte také s obchodními podmínkami.


Při online aktivaci platba předem na bankovní účet minimálně 24h před termínem sezení. Při osobním setkání platba hotově po aktivaci.

Termín aktivace lze stornovat nejpozději do 2 dnů před domluveným termínem, storno poplatek 1000 Kč. Při pozdějším zrušení je klient povinen uhradit částku za službu v plné výši. Platí pro online i osobní setkání. 


Reference

Jitka Love

"Díky Miriam a její nádherně čisté práci a vedení, jsem mohla prožít povznášející silně ukotvující Světelné Energie, které jsou laskavé a láskyplné. Miriam umí držet velmi silné energetické pole a vytváří tak bezpečný prostor pro velkou proměnu. Ve velmi krátkém čase se toho děje mnoho. S velkou pokorou a vděčností doporučuji každému přijít k Miriam pro tak nádhernou Aktivaci svého Světelného, Čistého bytí v nové Zemi, Tady na Zemi. Miriam Jsi úžasná a silná. Děkuji ze srdce za Tebe, za Tvou sílu i odvahu předávat dál, to co umíš." 


Lenka Veneera Pilčíková

"Miriam jsem oslovila v období, kdy si mě přitáhlo téma Jméno duše a rozvoj osobního potenciálu a poslání. Děkuji především za její vstřícný a trpělivý přístup, který mi během konzultací a aktivačních sezení dopřála a tak mi pomohla se nasměrovat více k sama sobě, "pročistit mysl" a někdy jen potvrdit to, co člověk v sobě podvědomě cítil. Služby Miriam doporučuji především i proto, že mají v sobě hezky propojenou stránku obchodu se spiritualitou, což mě v mém podnikání velmi pomáhá. Jsem za její dary velmi vděčna, jelikož podporují mou hvězdnou cestu." 


Jana Nakiria Šimková

"Miriam mi změnila život, vystřelila mě do vesmíru. Je božská a svou energií si mě přitáhla. Má silné naladění a přesné vhledy. Dosud jsem využila několik jejich služeb. Při propojování se jménem duše jsem se začala spojovat s jeho esencí a najednou se děly divy. Cítila jsem, jak mě to jméno probouzí a dotýká se mé duše. Využila jsem i služby aktivační konzultace se záměrem na poslání duše se světelnou aktivací, Posvátné ženství a další. A tady mi pomalu dochází slova, protože to byla taková jízda, že to slovy nejspíš ani popsat nejde. V mém životě mě služby od Miriam doslova galakticky posunuly. "


Jana Simerii

"Milá Miriam, chtěla bych ti ještě jednou poděkovat za včerejší milé setkání při konzultaci s aktivací a dodání odvahy do nového života. Po tvé aktivaci se mi spalo nádherně. Dnes jsem začala točit meditace, tak nějak to tam samo přišlo. Děkuji moc, mám větší inspiraci, spoustu nápadů a začínám je realizovat. Cítím se plně jako tvůrkyně a moc mě to těší a baví. Děkuji Ti moc, s láskou a světlem Jana Simerii."

 

Chci si závazně objednat světelnou aktivaci